0877 276 454
безплатна доставка за поръчка над 150 лв.

Общи условия

Уважаеми клиенти, прочетете внимателно Общите условия, преди да направите поръчка през сайта pittorebg.com
Уеб сайтът pittorebg.com е съвкупност от интернет страници (наричан в настоящите Общи условия “Сайт”), чиито създател и собственик е фирма „Питоре-РА“ ЕООД. Сайтът представлява виртуална платформа за продажба на стоки – онлайн магазин, носещ търговската марка “Pittore”. Сайтът има специализирана насоченост – продажба на артикули със снимка или дизайн по индивидуална поръчка на клиента.
Питоре си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете и/или илюстративните изображения към него.
Всички запазени марки са притежание на техните собственици.
Определения
Продавач – „Питоре-РА“ ЕООД (онлайн магазин “Питоре”) – търговец, предлагащ стоки или услуги в Сайта.
Клиент – всяко физическо лице на или над 18г., юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на онлайн магазин “Питоре” по какъвто и да е начин, включително се е регистрирало на Сайта като е дало съгласието си относно клаузите в Общите условия, но не само: като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
Сайт – виртуална платформа за продажба на стоки, разположена в електронния магазин на pittorebg.com .
Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.
Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
Промоции – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
Съдържание – цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез устройство с интернет връзка.

Фирма „Питоре-РА“ ЕООД щe бъде наричана за краткост по-долу “Питоре”.
Преамбюл
Този документ съдържа Общите условия, съгласно които “Питоре” предоставя Услуги на Клиентите си чрез Сайта. Всеки един Клиент се съгласява и приема с настоящите общи условия правилата за цялото време на ползване на Сайта, от първоначалното влизане до напускането му, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговеца. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достъпни за всеки Клиент.
Предмет на Общите условия
Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Стоките и Услугите от “Питоре” чрез Сайта на всички свои клиенти.
Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът се е запознал и безусловно съгласил с общите условия на Сайта.
„Питоре“ си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания.
Стоки, обект на продажба
Обект на продажба са Продукт(и), предлагани в Сайта към момента на отправяне на поръчката за закупуване от страна на Клиента. Продукт(и), обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. „Питоре“ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите и мониторите. Заявяването за закупуване на Продукт(и) се приема за изразено съгласие от страна на Клиента относно вида и качеството им. „Питоре“ уточнява, че изображенията на продуктите имат насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
Сключване на договор
Клиентът заявява желанието си да поръча стока през Сайта като направи поръчка по електронен път и съответно я регистрира.
Договорът се смята за сключен от момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща. Клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на доставка.
Случаите, в които поръчката се изработва персонално за клиента, договорът се счита за сключен от момента на получаване на потвърдителен имейл /лично изпратен от оператор/ или потвърждение по телефон от оператор. След постъпило такова действие, клиентът няма право на отказ, връщане и замяна на вече направената поръчка.
Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача се състои от настоящите общи условия и всякакви допълнителни и евентуални договорки между Продавача и Клиента.
Политика за онлайн продажба
Достъпът до Сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
„Питоре“ си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на „Питоре“ или трето лице. Клиентът може бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи „Питоре“ не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани. „Питоре“ може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките, който предлага, за определен период от време. В случай на плащания по банков път, „Питоре“ не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Клиента. При започване и непосредствено преди приключване на поръчката, Клиентът ще бъде уведомен за таксата, която се дължи за доставка на продукти, предлагани от „Питоре“. Таксите за ППП се определят от куриерската фирма и е за сметка на Клиента.
Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Сайта (статични, динамични изображения и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.
Поръчка

Клиентът може да прави Поръчки в Сайта чрез добавянето на желаните Стоки в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
Всяка добавена в Моята количка Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.
Потвърждавайки Поръчката, Клиентът получава автоматичен потвърдителен имейл. „Питоре“ допълнително /с имейл, телефонно обаждане/ потвърждава изработката и доставката на съответната регистрирана поръчка.
С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на „Питоре“ да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента.

Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата страна обезщетение за анулирането й в следните случаи:
- предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.
- при непостъпило плащане по банков път от страна на клиента.

Плащане

Може да изберете една от следните възможности за плащане:
1. Пощенски паричен превод (ППП)
2. По банков път на следната банкова сметка:
IBAN: BG69UNCR70001523578798 в BGN
Банков код: / BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Питоре-РА ЕООД
Банка: УниКредит Булбанк
Всички такси свързани с извършването на плащането са за сметка на клиента.

 

Стоки, за които клиентът няма право на отказ
Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си;
при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
Поверителност
Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на „Питоре“, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от „Питоре“: (1) регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им;
Клиентът се съгласява да предостави на „Питоре“ неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. „Питоре“ има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че „Питоре“ може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка с използването на Платформата. „Питоре“ няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
С предоставянето на свои данни на „Питоре“ (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват „Питоре“ или трети лица, които са куриери, партньори на „Питоре“
Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.
ОТГОВОРНОСТ
Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
Форсмажорни обстоятелства
Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
Доставка
Всички доставки се извършват с куриерска фирма Спиди, фирма „Питоре-РА" ЕООД има договорени преференциални цени за клиентите си или Еконт (по желание на клиента) по общо приенти цени.
Можеш да избереш най-близкия до теб офис на Спиди или личен адрес от полетата при попълване на данните за доставка.
Цени на доставката при плащане с пощенски паричен превод (ППП) се определят от куриерската фирма при въвеждане на адреса на клиента или офиса на куриера.
Точната цена се определя от теглото на пратката, стойността на ППП и населеното място за което е предназначена поръчката. Цената, която калкулира „Питоре“ в поръчките е ориентировъчна и важи за пратки до 1 кг.
Авторски права
При поръчка на продукт със снимка, изпратена от клиента, последният носи отговорност за това, че не се нарушават авторски права върху снимката, ако те са собственост на трета страна. “Питоре” е само Изпълнител и не носи отговорност за качени от клиентите снимки при поръчка на персонализиран продукт.
Рекламация
Всеки клиент има право да се откажете от поръчания/те Продукт(и) в срок от 14 /четиринадесет/ дни от получаването при спазване на условията по чл.50 до чл.57 от ЗЗП. „Питоре“ се ангажира продукта да бъде подменен с друг или да възстанови заплатената от Купувача стойност на стоката, не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Купувачът като потребител е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Купувача, с изключение на случаите, в които е констатиран дефект в продукта по вина на Продавача. Дефект се установява единствено в присъствието на куриер при получаване на стоката, като за целта се съставя констативен протокол. В тези случаи транспортните разходи по връщане или подмяна на продукта в рамките на Република България се поемат от „Питоре“. Опазването на търговския вид на стоката е грижа на Клиента. Връщане или замяна на продукти без дефект се приема само за продукти с ненарушен търговски вид.
В същото време съгласно чл. 57 т.3 от ЗЗП, за персонализирани продукти, изработени по поръчка на клиента изработването е започнало след Ваше изрично съгласие, след уточняване на всички подробности и изисквания от Ваша страна. Ето защо съгласно този член продукти, изработени по индивидуална поръчка на клиента НЕ МОГАТ да бъдат отказани, върнати или заменени.
Права и задължения на Клиента
Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукт(и) от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Клиентът има право да получава информация за състоянието на своята Поръчка.
Клиентът има право да получи заявения Продукт(и) на посочения от него адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.
Клиентите нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на “Питоре”.
Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП ние от “Питоре” сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
Име и адрес: „Питоре-РА“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. Трети март 27, ЕИК:205672114
Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
Цената на стоките на страниците за представяне на съответния продукт е крайна и се актуализира в реално време при избор на коригиращи цената опции от страна на клиента.
“Питоре” има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. “Питоре” носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.
Отказ от изпълнение на поръчка
“Питоре” си запазва правото да откаже изпълнение на поръчка, в която клиентът изисква отпечатване на снимки изобразяващи насилие върху хора или животни, расистки, дискриминиращи или обидни изображения или надписи!
За клиенти, за които има данни, че са некоректни (не вземат поръчаните от тях продукти) си запазва правото да не изпълнява поръчки без предварително плащане!
Заключителни разпоредби
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “Питоре”, като същият се задължава да уведоми Клиента за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения – за запознаване с тях. Клиентът се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Клиентът изрично заяви, че не е съгласен с промените, то “Питоре” има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Клиента, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.
Уведомления
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Клиента. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.
ВАЖНО:
При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. “Питоре” не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката.
Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени в 14 дневен срок с друга стока по негово желание, или да я върне в офиса на “Питоре”, като връщането (в запазен търговски вид) може да стане по удобен за клиента начин и е изцяло за негова сметка. Продукти, изработени по поръчка на клиента (продукти с отпечатана снимка и/или надпис по поръчка, имена, дати, месеци, години) не могат да бъдат върнати или заменени.
“Питоре” не носи отговорност при забавяне на пратки от страна на куриерските фирми, поради влошени метеорологични условия или друга причина, независеща от “Питоре”.
ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът разбира и се съгласява, че „Питоре“ може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на Документа, на друго дружество или трето лице, което е част от фирмената група на „Питоре“. Евентуалните спорове, възникнали между „Питоре“ и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища. Договорите за покупко-проджаба, сключени между Клиент и Продавач през Платформата се решават от компетентния български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.


Дата на последна редакция 15.11.2021 г.